LBPG - reikalavimai autoriams

 

Informacija autoriams
Autorinių teisių patvirtinimas

Visi autoriai turi sutikti skelbti straipsnį ir pasirašyti „Autorinių teisių patvirtinimo dokumentą“, atspausdintą žurnale po informacijos autoriams, kuriuo leidėjas įgauna teisę į rankraštį, tuo apsaugodamas jį nuo neteisėto kopijavimo bei dauginimo.
Ankstesnis publikavimas
Negalima siųsti anksčiau spaudoje skelbtų straipsnių, išskyrus skelbtus kaip tezes, paskaitas ar apžvalgos dalis. Jeigu bent vienas iš autorių anksčiau skelbė spaudoje straipsnį, kuriame panaudota ta pati tiriamoji medžiaga arba jos dalis, jis privalo apie tai pranešti leidėjui, pateikdamas dvi anksčiau spausdinto straipsnio kopijas.
Autorystė
Straipsnio autorių skaičius neturi viršyti šešių (išskyrus multicentrines studijas – ne daugiau 10 – ir klinikinius atvejus bei fundamentinių mokslų pranešimus – ne daugiau 5 autorių). Kiekvienas straipsnio autorius turi būti aktyviai dalyvavęs tiek vykdant studiją, tiek ruošiant straipsnį spaudai. Autoriais gali būti asmenys, tiesiogiai dalyvavę planuojant studiją (iškeliant hipotezes, parenkant tyrimo metodus) ar analizuojant ir interpretuojant rezultatus (1); rašę straipsnį arba konsultavę rašiusįjį moksliniais klausimais (2); sutinkantys su visa informacija, pateikiama galutinėje straipsnio versijoje, ir prisiimantys visą atsakomybę už tos informacijos teisingumą (3). Visi autoriai turi atitikti visus tris išvardytus kriterijus. Kitu būdu prie straipsnio paruošimo prisidėję asmenys gali būti atskirai paminėti padėkų skirsnyje.
Atsakomybė
Straipsniuose pateikti autorių vertinimai, nuomonės ir rekomendacijos nebūtinai sutampa su leidėjų nuomonėmis. Dėl to nei redaktorius, nei leidėjas neprisiima jokios atsakomybės už šią informaciją.
Bendrieji reikalavimai straipsniams
Visas straipsnis negali viršyti 16000 ženklų kartu su lentelėmis ir grafikais. Už recenzuojamus straipsnius (spausdinamus mokslinėje ir šeimos gydytojo studijų žurnalo dalyje) reikia sumokėti 100 Eur mokestį. Jei straipsnio apimtis viršija nurodytą limitą, už kiekvienus papildomus 4000 ženklų reikia primokėti 15 Eur mokestį.
Išimtys
- jei du pirmieji autoriai yra bendrosios praktikos gydytojai, už straipsnį mokamas 50 proc. mokestis;
- straipsnio apimtis neribojama ir jis spausdinamas nemokamai, jei autorius (visi autoriai) – Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegijos narys.
Nemoksliniai straipsniai spausdinami nemokamai.
Rankraštis turi būti pateikiamas elektroninėje laikmenoje (tekstas Microsoft Word versijoje, grafikai – Microsoft Excel, paveikslai (nuotraukos) pateikiami TIF, JPG formatu ne mažiau kaip 300 dpi) ir atspausdintas dviem egzemplioriais, eilutes spausdinant per du intervalus, palikus 2,5 cm paraštes. Visi straipsnių autoriai pateikia duomenis apie save (autorių aprašymas) bei spalvotas portretines nuotraukas (JPG ar TIF formatu).
Puslapiai turi būti sunumeruoti taip: titulinis lapas, straipsnio esmė trumpai, santrauka (summary) lietuvių, ir anglų kalbomis, įvadas, tyrimo medžiaga ir metodai, rezultatai, aptarimas, išvados ir literatūra.
Moksliniai straipsniai turi būti paruošti laikantis mokslinio kalbos stiliaus reikalavimų, terminai rašomi lietuviškai, kai nėra atitikmens – lotyniškai. Už terminus atsako autorius. Rankraštyje neturi būti spausdinimo klaidų.
„Moksliniai darbai“ skyriuje ir nuo 2007 metų skyriuje „Šeimos gydytojo studijos“ atspausdinti straipsniai yra recenzuojami profesionalų, bendradarbiaujančių su žurnalu.
Titulinis puslapis
Tituliniame (1-ajame) puslapyje turi būti straipsnio pavadinimas, autorių vardai ir pavardės, darbovietė ir pareigos; pavardė, adresas, el. paštas, mobil. telefono numeris autoriaus, su kuriuo redakcija spręs iškilusius klausimus Nurodoma, kuriame žurnalo skyriuje norima išspausdinti straipsnį:
moksliniai darbai,
šeimos gydytojo studijos,
literatūros apžvalga,
šeimos gydytojo praktika,
klinikiniai tyrimai,
klinikiniai atvejai,
klinikinė farmakologija,
paskaita,
skelbimai,
laiškai redakcijai.
Santrauka (Summary) ir reikšminiai žodžiai (Key words)
Antrajame puslapyje atspausdinama pavadinimas, santrauka (Summary) lietuvių ir anglų kalbomis per du intervalus. Taip pat būtinas straipsnio pavadinimo vertimas į anglų kalbą (rašomas prie santraukos angliškojo varianto). Po santraukos rašomi 3-6 reikšminiai žodžiai (Key words).
Klinikinių tyrinėjimų skyriaus straipsnių santrauka turi būti struktūrizuota, visų kitų – standartinė.
Struktūrizuota santrauka.struktūrizuota santrauka neturi viršyti 150 žodžių. Ją sudaro šios dalys: tikslas (-ai); tyrimo metodai; rezultatai; išvados. Tikslas – tai hipotezė, kurią reikėjo patikrinti. Tyrimo metodų skiltyje nurodoma studijos atlikimo vieta, tiriamosios medžiagos skaičius ir apibūdinimas, aprašomas gydymas ar intervencijos, naudoti statistinės analizės metodai. Rezultatų skirsnyje aprašoma tyrimų baigtis, pateikiamas statistinis įvertimas. Išvadose aprašoma tyrimo rezultatų svarba ir naudingumas.
Standartinė santrauka. Jos apimtis yra nuo 50 iki 150 žodžių.Klinikinių atveju santrauka neturi viršyti 50 žodžių.
Tekstas
Rašymo stilius. Svoriui, matmenims, procentams ir laipsniams žymėti turi būti vartojami arabiški skaitmenys ir tarptautinės (SI) vienetų sistemos žymėjimas: kg, g, mg, mmol, m, cm ir t. t. Vietoje ženklo % rašyti proc. Nurodykite visų farmakologinių preparatų (medikamentų) tarptautinius pavadinimus, grupę, kuriai jie priklauso, ir, kur reikia, skliaustuose pažymėkite firminį pavadinimą ir gamyklos pavadinimą bei adresą.
Padėkos
Spausdinamos padėkos tik asmenims ar organizacijoms, kurie tiesiogiai dalyvavo vykdant studiją ar ją rėmė.
Literatūra
Literatūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema ir vienodais reikalavimais biomedicinos žurnalų rankraščiams (JAMA 1997;277:927-34).
Žurnale spausdinamas 25-ių literatūros šaltinių sąrašas. Jei autorius nurodo daugiau nei 25 literatūros šaltinius, už kiekvieną papildomą moka po 0,5 Eur
pageidautina, kad nurodomi literatūros šaltiniai būtų paskutiniojo dešimtmečio. Jie turi būti sunumeruoti ir vardyti ta tvarka, kaip cituojami straipsnyje. Tekste literatūros šaltinio numeris pateikiamas arabiškais skaičiais laužtiniuose skliaustuose. Nurodyti visus autorius, jei jų yra mažiau nei šeši. Kai autorių yra daugiau, išvardijami pirmieji šeši ir rašoma „ir kt.“, „et al.“ Sąrašas sudaromas pagal šį pavyzdį:
Straipsnis iš žurnalo:
Ramsay JE, Simms RJ, Ferrell WR, Crawford L, Greer IA, Lumsden MA et al.
Enhancement of endothelial functionby pregnancy: inadequate response in women with type 1 diabetes. Diabetes Care 2003;20:475-9.
Straipsnis iš konferencijų, kongresų, suvažiavimų medžiagos
Bengtsson S, Solheim BG.
Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
Straipsnis iš knygos
Haesslein H.C. Isoimmunisation. In: Niswander KR, editor. Manual of obstetrics. Boston: Little, Brown; 1987. p. 266-80.
Knyga
Evans AT, Niswander KR, editors.
Manual of obstetrics. 6th ed. Philadelphia, PA : Lippincott Williams & Wilkins; 2000.
Interneto adresų ir kitų elektroninių šaltinių įrašai
Health on the net foundation. Health on the net foundation code of conduct HONcode) for medical and health web sites. Available at: http://www.hon.ch/Conduct.html. Accessed June 30, 1998.
Jei reikalinga išsamesnė informacija, kreiptis į:
Australian Government Publishing Service. Style manual for authors editors and printers. 5th ed. Canberra: Australian Government Publishing Service; 1994.
International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Med Educ 1999;33:66-78.
Iverson C, Flanagin A, Fontanarosa PB, Glass RM, Glitman P, Lantz JC, et al. American Medical Association manual of style: a guide for authors and editors. 9th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1998.
Li X, Crane N. Electronic styles: a handbook for citing electronic information. Medford, NJ: Information Today; 1996.
Korektūros
Straipsnio korektūras skaito pagrindinis autorius. Autorius yra atsakingas už teksto pakeitimus, papildymus. Visa tai suderinus, straipsnis bus išspausdintas. Vėlesni papildymai nebepriimami.
 

 Parsisiųsti autorinių teisių patvirtinimą>> out/fck_file/Autoriu_teisiu_pat_dok.pdf

© 2010 Vitae litera. Visos teisės saugomos