Lietuvos akušerija ir ginekologija - reikalavimai autoriams

 

 

Autorinių teisių patvirtinimas

Visi autoriai turi sutikti paskelbti rankraštį ir pasirašyti „Autorinių teisių patvirtinimo dokumentą“, atspausdintą žurnale po informacijos autoriams. Tokiu būdu leidėjas įgauna teisę į rankraštį, apsaugodamas jį nuo neteisėto kopijavimo ir dauginimo.

Ankstesnis publikavimas

Negalima siųsti anksčiau spaudoje skelbtų straipsnių, išskyrus skelbtus kaip tezes, paskaitas ar apžvalgos dalis. Jeigu bent vienas iš autorių anksčiau skelbė spaudoje straipsnį, kuriame panaudota ta pati tiriamoji medžiaga arba jos dalis, jis privalo apie tai pranešti leidėjui, pateikdamas dvi anksčiau spausdinto straipsnio kopijas.

Autorystė

Straipsnio autorių skaičius neturi viršyti šešių, išskyrus multicentrines studijas (ne daugiau 10) ir klinikinius atvejus bei trumpus klinikinius ir fundamentinių mokslų pranešimus (ne daugiau 5 autorių). Kiekvienas straipsnio autorius turi būti aktyviai dalyvavęs tiek vykdant studiją, tiek ruošiant straipsnį spaudai. Autoriais gali būti asmenys, (1) tiesiogiai dalyvavę planuojant studiją (iškeliant hipotezes, parenkant tyrimo metodus) ar analizuojant ir interpretuojant rezultatus; (2) rašę straipsnį arba kritiškai konsultavę rašantįjį intelektualiąja prasme; (3) sutinkantys su visa informacija, pateikiama galutinėje straipsnio versijoje, ir prisiimantys visą atsakomybę už tos informacijos teisingumą. Visi autoriai turi atitikti visus tris išvardytus kriterijus. Kitu būdu prie straipsnio paruošimo prisidėję asmenys gali būti atskirai paminėti padėkų skirsnyje.

Atsakomybė

Straipsniuose pateikti autorių vertinimai, nuomonės ir rekomendacijos nebūtinai sutampa su redaktorių ar leidėjo nuomonėmis. Dėl to nei redaktoriai, nei leidėjas neprisiima jokios atsakomybės už šią informaciją.

Bendrieji reikalavimai straipsniams

Visas straipsnis neturi viršyti 4400 žodžių, įskaitant ir lenteles. Labiausiai pageidautini apie 2000 žodžių apimties straipsniai. Rankraštis turi būti pateikiamas elektroniniu paštu (pageidautina Word 6.0 versijoje), eilutes spausdinant per du intervalus, palikus 2,5 cm paraštes. Puslapiai turi būti sunumeruoti taip: titulinis lapas, straipsnio esmė trumpai, santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, įvadas, tyrimo medžiaga ir metodai, rezultatai, aptarimas, išvados ir literatūra.

Moksliniai straipsniai turi būti paruošti laikantis mokslinio kalbos stiliaus reikalavimų, terminai rašomi lietuviškai, kai nėra atitikmens – lotyniškai. Už terminus atsako pats autorius. Rankraštyje neturi būti spausdinimo klaidų. Moksliniai ir profesinio tobulėjimo studijų rubrikos straipsniai yra recenzuojami specialistų, bendradarbiaujančių su žurnalu.

Titulinis lapas

Tituliniame (1-ajame) lape turi būti straipsnio pavadinimas, autorių vardai ir pavardės, darbovietė ir pareigos; el. pašto adresas, darbo telefono bei fakso numeriai autoriaus, su kuriuo redakcija spręs iškylančius klausimus. Nurodoma, kuriame žurnalo skyriuje norima išspausdinti straipsnį:

• moksliniai darbai

• profesinis tobulėjimas

• klinikinė praktika (protokolai, rekomendacijos)

• klinikiniai atvejai

• farmacijos puslapiai

• paskaita

• socialinės reprodukcinės sveikatos problemos

• konferencijos

• naujos knygos

• informacija

• laiškai redakcijai


Santrauka (Summary) ir reikšminiai žodžiai (key words)

Trečiame puslapyje atspausdinama santrauka (Summary) lietuvių ir anglų kalbomis per du intervalus. Taip pat būtinas straipsnio pavadinimo vertimas į anglų kalbą (rašomas prie santraukos angliško varianto). Po santraukos išvardijami 3–6 reikšminiai žodžiai (key words) lietuvių ir anglų kalbomis.

Klinikinių tyrinėjimų rubrikos straipsnio santrauka turi būti struktūrizuota visų kitų – standartinės. Struktūrizuota santrauka. Struktūrizuota santrauka neturi viršyti 150 žodžių. Ją sudaro šios dalys: Tikslas(ai). Tyrimo metodai. Rezultatai. Išvados. Tikslas – tai hipotezė, kurią reikėjo patikrinti. Tyrimo metodų skiltyje nurodoma studijos atlikimo vieta, tiriamosios medžiagos skaičius ir apibūdinimas, aprašomas gydymas ar intervencijos, naudoti statistinės analizės metodai. Rezultatų skirsnyje aprašoma tyrimų baigtis, pateikiamas statistinis įvertinimas. Išvadose aprašoma tyrimo rezultatų svarba ir naudingumas. Standartinė santrauka. Jos apimtis yra nuo 50 iki 150 žodžių. Klinikinių atvejų santrauka neturi viršyti 50 žodžių.

Tekstas

Rašymo stilius. Svoriui, matmenims, procentams ir laipsniams žymėti turi būti naudojami arabiški skaitmenys ir tarptautinės (SI) vienetų sistemos žymėjimas: kg, g, mg, mmol, m, cm ir t. t. Ženklas % naudojamas angliškame tekste ir lentelėse. Lietuviškame tekste rašoma proc. Nurodykite visų farmakologinių preparatų (medikamentų) tarptautinius pavadinimus, grupę, kuriai jie priklauso, ir, kur reikia, skliaustuose pažymėkite firminį pavadinimą ir įmonės pavadinimą bei adresą.

Padėkos

Spausdinamos padėkos tik asmenims ar organizacijoms, kurie tiesiogiai dalyvavo studijos vykdyme ar ją parėmė tiek intelektualiai, tiek materialiai.

Literatūra

Literatūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema ir vieningais reikalavimais biomedicinos žurnalų rankraščiams (JAMA 1997;277:927-34). Turėtų būti nurodoma ne daugiau 25 literatūros šaltinių, pageidautina paskutiniojo dešimtmečio. Jie turi būti sunumeruoti ir išvardinti ta tvarka, kaip cituojami straipsnyje. Tekste literatūros šaltinio numeris pateikiamas arabiškais skaičiais lenktiniuose skliaustuose. Nurodyti visus autorius, jei jų yra mažiau nei šeši. Kai autorių yra daugiau, išvardijami pirmieji šeši ir rašoma „ir kt.“, „et al.“ Sąrašas sudaromas pagal šį pavyzdį:

Straipsnis iš žurnalo

Ramsay JE, Simms RJ, Ferrell WR, Crawford L, Greer IA, Lumsden MA et al. Enhancement of endothelial functionby pregnancy: inadequate response in women with type 1 diabetes. Diabetes Care 2003;20:475-9.

Straipsnis iš konferencijų, kongresų, suvažiavimų medžiagos

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.

Straipsnis iš knygos

Haesslein H.C. Isoimmunisation. In: Niswander KR, editor. Manual of obstetrics. Boston: Little, Brown; 1987. p. 266-80.

Knyga

Evans AT, Niswander KR, editors. Manual of obstetrics. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.

Interneto adresų ir kitų elektroninių šaltinių įrašai

Health on the net foundation. Health on the net foundation code of conduct HO Ncode) for medical and health web sites. Available at: http://www.hon.ch/Conduct.html. Accessed June 30, 1998.

Jei reikalinga išsamesnė informacija, kreiptis į:

Australian Government Publishing Service. Style manual for authors editors and printers. 5th ed. Canberra: Australian Government Publishing Service; 1994.

International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Med Educ 1999;33:66-78.

Iverson C, Flanagin A, Fontanarosa PB, Glass RM, Glitman P, Lantz JC, et al. American Medical Association manual of style: a guide for authors and editors. 9th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1998.

Li X, Crane N. Electronic styles: a handbook for citing electronic information. Medford, NJ: Information Today; 1996.

Iliustracijos

Iliustracijos turi būti pristatomos kaip originalūs darbai reprodukcijai ar juodai baltai fotografijai viename ar keliuose stulpeliuose. Kiekvienos fotografijos ar iliustracijos kitoje pusėje turi būti jos numeris (arabiškais skaitmenimis), autoriaus pavardė ir rodyklė, rodanti, kur yra viršus. Iliustracijų pavadinimai turi būti atspausdinti ant atskiro lapo. Visi skaitiniai ar raidiniai žymėjimai paveiksle turi būti aiškūs ir pakankamo dydžio (1,5–2 mm). Tekste paveikslai turi būti žymimi kaip „1 pav.“ ir t. t.

Lentelės

Kiekviena lentelė turi būti pavadinta, sunumeruota arabiškais skaitmenimis ir atspausdinta atskirame lape. Turėtų būti naudojami tik standartiniai, visiems suprantami sutrumpinimai. Lentelių medžiagą autoriai turi paruošti suprantamai. Tekste jos turi būti žymimos kaip „1 lentelė“ ir t. t.

Reikalavimai kai kurioms straipsnių rūšims

Klinikinių atvejų aprašymas arba trumpi klinikiniai ar fundamentinių mokslų pranešimai. Turi būti ne daugiau 5 autorių, neviršyti 800 žodžių, remtis ne daugiau kaip 3 literatūros šaltiniais. Santrauka turėtų būti standartinio formato, ne ilgesnė kaip 50 žodžių, su 3–5 reikšminiais žodžiais.

Literatūros apžvalgų, profesinio tobulėjimo studijų, klinikinės praktikos, klinikinės farmakologijos, socialinės reprodukcinės sveikatos problemų bei paskaitų skirsnių straipsniai.

Ne daugiau 7 autorių ir 6000 žodžių. Santrauka standartinio formato nuo 50 iki 150 žodžių, pateikiami 3–5 reikšminiai žodžiai.

Knygos

Informacija apie išleistas naujas knygas spausdinama atsiuntus originalų knygos egzempliorių, kuris negrąžinamas.

Korektūros ir perspausdinimas

Spausdinimo korektūros leidėjo bus nusiųstos pagrindiniam autoriui. Autorius yra atsakingas už spausdinimo klaidų suradimą, teksto pakeitimus, papildymus. Korektūros turi būti grąžintos leidėjui per 48 valandas. Po šio paskutinio suderinimo straipsnis bus išspausdintas. Vėlesni papildymai nebepriimami.

 

 

Autorinių teisių patvirtinimo dokumentas

(turi būti pasirašytas VISŲ autorių)

 

Straipsnio................................................................................................................................................(pavadinimas)

................................................................................................................................................................

                      Autoriai perduoda visas straipsnio autorines teises leidėjui, jeigu straipsnis bus išspausdintas. Pasirašiusieji autoriai garantuoja, kad straipsnis yra originalus; nepažeidžia trečiųjų asmenų autorinių teisių; nėra pateiktas publikacijai kitame leidinyje; pateikti duomenys, lentelės ir iliustracijos nebuvo anksčiau publikuoti. Šie apribojimai negalioja mokslinių konferencijų tezėms. Autoriai patvirtina, kad jie yra susipažinę su galutiniu straipsnio variantu, sutinka su visa ten skelbiama medžiaga ir prisiima visą atsakomybę už jos teisingumą. Atsakingasis autorius savo parašu paliudija, kad autoriai atitinka visus jiems keliamus reikalavimus.

                      Apie galimą interesų konfliktą, susijusį su asmeniniais santykiais ar moksline konkurencija, reikia pranešti atskirame laiške, pridedamame prie rankraščio. (Tokia informacija yra įvertinama konfidencialiai leidėjo ar recenzentų.) Kiekvieno autoriaus vardas, pavardė ir parašas:

 

1..............................................................................................................................................................

 

2..............................................................................................................................................................

 

3..............................................................................................................................................................

 

4..............................................................................................................................................................

 

5..............................................................................................................................................................

 

6..............................................................................................................................................................

 

Atsakingasis autorius:

 

.................................................................... .............................................

                             (pavardė, vardas)                                                      (parašas)

 

 

Instructions for authors

 

Copy righ t statement

The specified copyright statement that follows the Information for authors must be completed, signed by all authors, and submitted with the manuscript. It may be torn from the journal or photocopied for submission.

Previous publication

If a report by the same author(s) or some of the same authors has been previously published in any medium that deals in any respect whatsoever with the same patients, same laboratory experiments, or same data, in part or in full, as those reported in the manuscript being submitted, two reprints of the article(s) or two copies of the manuscript, be it full-length report or an abstract, must be submitted with the manuscript. The author(s) should inform the Editor of the circumstances, similarities, and differences of the reports.

Authorship

The number of authors permitted on regular articles is six (In a multicenter trial the maximum number of authors will be 10; on brief communications and case reports - five). For manuscripts with two or more authors, each author must qualify by having participated actively and sufficiently in the study that is being performed and reported. The inclusion of each author in the authorship list of a report is based only on substantial contributions to concept and design, or analysis and interpretation of data (1); drafting the manuscript or revising it critically for important intellectual content; and on final approval by each author of the version of the manuscript. All conditions (1-3) must be met. Others contributing to the work should be recognized separately in an Acknowledgment.

Disclaimer

Statements and opinions expressed in articles and communications herein are those of the author(s) and not necessarily those of the Editor(s) or publisher, and the Editor(s) and publisher disclaim any responsibility or liability for such material.

General requirements for preparation of manuscripts

Full-length articles should not exceed 4400 words including tables and references(an average of 2000 words).

The manuscript must be submitted by e-mail (it is desirable in Word 6.0 version). Text should be typed double-spaced with 2.5 cm margins at top, bottom, and sides. Number pages consecutively in the following order: title page, condensation, summary, introduction, materials and methods, results, discussion, conclusions, acknowledgments, references, tables and legends for illustrations.

All research articles and studies of professional education will be reviewed by professional reviewers, working in cooperation with this journal.

Title page

The title page (page 1) should contain:

1. The title itself;

2. The name(s) of the author(s), (first and middle names spelled out)

3. Departmental and institutional affiliations of each author

4. The name, address, business and home telephone numbers and fax number of author responsible for correspondence concerning the manuscript.

5. Please point out the journal section in which author(s) desire(s) the manuscript be published:

• clinical investigations

• studies of professional education

• clinical practice (protocols, recommendations)

• case reports

• clinical pharmacology

• lecture

• the social problems of reproductive health

• announcements

• information

• letters to the editors

 

Summary and key words

Page 3 of the manuscript should carry the title, name(s) of author(s) and summary, typed double-spaced. Below the summary, list 3 to 6 key words for indexing purposes.

A structured abstract is required for clinical investigations and a standard abstract format is required for other types of articles.

Structured summary. A structured summary, limited to 150, is to contain the following major headings: Objective(s), Methods, Results, and Conclusion(s). The Objective(s) reflects the hypothesis that is being tested. The Methods should include the setting for the study, the subjects (number and type), the treatment or intervention, and the type of statistical analysis. The Results include the outcome of the study and statistical significance if appropriate. The Conclusion(s).states the significance of the results.

Standard summary. This summary format are to be 50 to 150 words and standard abstracts for case reports are limited to 50 words.

Text

Editorial style. Arabic numerals should be used for weights, measures, percentages and degrees of temperature. For quantitative data, the International System of Units (SI) should be used, except for blood pressure, which should be expressed in mm Hg: kg, g, mg, mg, mmol, m, cm … Give generic names of all pharmaceutical preparations, but trade names and manufacturer’s name and address should be indicated in brackets the first time a drug is mentioned in the main text.

Ac knowledgments

Acknowledge only persons have made substantive contributions to the study.

References

A reasonable number (25) is allowed, except in case reports and brief communications (limited to 3). References should be numbered consecutively (Arabic numerals) in the order in which they appear in the text. In the text the reference numbers should be given in parentheses.

Examples (if five or fewer authors, list all; if six or more authors, list three then et al.):

Standard journal article

Nadišauskienė R., Bergstrom S., Kilda A. Ampicillin in the treatment of preterm labour: A randomized, placebo-controlled study // Gynecol. Obstet. Invest.- 1996, vol.41, p. 89-92.

Chapter in book

Bowdler N.C., Galask R.P. Amniotic fluid and its relation to infections // Obstetric and Gynecologic Infectious Disease / ed.

© 2010 Vitae litera. Visos teisės saugomos