LAG straipsnių autoriams

Straipsniai teikiami tik per Open Journal sistemą. Informaciją kaip pateikti straipsnį rasite žemiau:
Autorinių teisių patvirtinimas

Visi autoriai turi sutikti paskelbti rankraštį ir pasirašyti „Autorinių teisių patvirtinimo dokumentą“. Dokumentą galite rasti ČIA arba atspausdintą žurnale po informacijos autoriams. Autorinių teisių patvirtinimo dokumentas privalo būti įkeltas į teikiamą paraišką OJS sistemoje atskiru failu.

Tokiu būdu leidėjas įgauna teisę į rankraštį, apsaugodamas jį nuo neteisėto kopijavimo ir dauginimo. 

Autorystė
Straipsnio autorių skaičius neturi viršyti šešių, išskyrus multicentrines studijas (ne daugiau 10) ir klinikinius atvejus bei trumpus klinikinius ir fundamentinių mokslų pranešimus (ne daugiau 5 autorių). Kiekvienas straipsnio autorius turi būti aktyviai dalyvavęs tiek vykdant studiją, tiek ruošiant straipsnį spaudai. Autoriais gali būti asmenys, (1) tiesiogiai dalyvavę planuojant studiją (iškeliant hipotezes, parenkant tyrimo metodus) ar analizuojant ir interpretuojant rezultatus; (2) rašę straipsnį arba kritiškai konsultavę rašantįjį intelektualiąja prasme; (3) sutinkantys su visa informacija, pateikiama galutinėje straipsnio versijoje, ir prisiimantys visą atsakomybę už tos informacijos teisingumą. Visi autoriai turi atitikti visus tris išvardytus kriterijus. Kitu būdu prie straipsnio paruošimo prisidėję asmenys gali būti atskirai paminėti padėkų skirsnyje.
Atsakomybė
Straipsniuose pateikti autorių vertinimai, nuomonės ir rekomendacijos nebūtinai sutampa su redaktorių ar leidėjo nuomonėmis. Dėl to nei redaktoriai, nei leidėjas neprisiima jokios atsakomybės už šią informaciją. Visą atsakomybę už straipsnių turinį prisiima straipsnių autoriai. Autoriai teikdami straipsnį patvirtina, jog straipsnis nebuvo paskelbtas anksčiau, taip pat nebuvo pateiktas kitam žurnalui svarstyti (arba paaiškinimas pateiktas komentaruose redaktoriui).
Bendrieji reikalavimai straipsniams

Visas straipsnis neturi viršyti 4400 žodžių, įskaitant ir lenteles. Labiausiai pageidautini apie 2000 žodžių apimties straipsniai. Rankraštis turi būti pateikiamas per OJS (open journal system) sistemą ejournals.vitaelitera.lt/index.php/LAG. Pateikimo failas yra „OpenOffice“, „Microsoft Word“ arba RTF dokumento failo formatu. Puslapiai turi būti sunumeruoti taip: titulinis lapas, straipsnio esmė trumpai, santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, įvadas, tyrimo medžiaga ir metodai, rezultatai, aptarimas, išvados ir literatūra. Jei straipsnis teikiamas Mokslinio straipsnio ir profesinio tobulėjimo skyrams - titulinis lapas su autorių duomenimis privalo būti įkeltas į teikiamą paraišką OJS sistemoje atskiru failu.

 

Straipsniai numeriui priimami likus ne mažiau 20 dienų iki leidžiamo numerio mėnesio pradžios (pvz.: jei žurnalas kovo mėn. – staipsnių laukiame iki vasario mėn. 10 dienos ir t.t.), tačiau straipsnių spausdinimo pirmumas žurnale taikomas anksčiau atsiuntusiems. Susidarius eilei vėliau atsiųsti straipsniai gali būti keliami į kitą žurnalo numerį

Titulinis lapas

Tituliniame (1-ajame) lape turi būti straipsnio pavadinimas, autorių vardai ir pavardės, darbovietės ir pareigos; el. pašto adresas, darbo telefono bei fakso numeriai autoriaus, su kuriuo redakcija spręs iškylančius klausimus (moksliniams darbams – ši informacija pateikiama atskirame faile). Nurodoma, kuriame žurnalo skyriuje norima išspausdinti straipsnį: moksliniai darbai, profesinis tobulėjimas, klinikinė praktika (protokolai, rekomendacijos), klinikiniai atvejai, farmacijos puslapiai, paskaita, reprodukcinės sveikatos problemos, konferencijos, naujos knygos, informacija, laiškai redakcijai.

Mokslinio straipsnio ir profesinio tobulėjimo skyrių rankraščiuose negali būti palikti jokie autorius identifikuojantys duomenys  . Titulinis lapas su autorių duomenimis (vardai, afiliacijos, kontaktai ir kt.) privalo būti įkeltas į teikiamą paraišką OJS sistemoje atskiru failu. Rankraščiai, kuriuose palikti bet kokie autorius identifikuojantys duomenys – laikomi automatiškai atmestinais.

Santrauka (summary) ir reikšminiai žodžiai (keywords)
Trečiame puslapyje atspausdinama santrauka (Summary) lietuvių ir anglų kalbomis per du intervalus. Taip pat būtinas straipsnio pavadinimo vertimas į anglų kalbą (rašomas prie santraukos angliško varianto). Po santraukos išvardijami 3–6 reikšminiai žodžiai (key words) lietuvių ir anglų kalbomis.
Klinikinių tyrinėjimų rubrikos straipsnio santrauka turi būti struktūrizuota visų kitų – standartinės. 
Struktūrizuota santrauka. Struktūrizuota santrauka neturi viršyti 150 žodžių. Ją sudaro šios dalys: Tikslas(ai). Tyrimo metodai. Rezultatai. Išvados. Tikslas – tai hipotezė, kurią reikėjo patikrinti. Tyrimo metodų skiltyje nurodoma studijos atlikimo vieta, tiriamosios medžiagos skaičius ir apibūdinimas, aprašomas gydymas ar intervencijos, naudoti statistinės analizės metodai. Rezultatų skirsnyje aprašoma tyrimų baigtis, pateikiamas statistinis įvertinimas. Išvadose aprašoma tyrimo rezultatų svarba ir naudingumas. 
Standartinė santrauka. Jos apimtis yra nuo 50 iki 150 žodžių. Klinikinių atvejų santrauka neturi viršyti 50 žodžių.
Tekstas
Rašymo stilius. Svoriui, matmenims, procentams ir laipsniams žymėti turi būti naudojami arabiški skaitmenys ir tarptautinės (SI) vienetų sistemos žymėjimas: kg, g, mg, mmol, m, cm ir t. t. Ženklas % naudojamas angliškame tekste ir lentelėse. Lietuviškame tekste rašoma proc. Nurodykite visų farmakologinių preparatų (medikamentų) tarptautinius pavadinimus, grupę, kuriai jie priklauso, ir, kur reikia, skliaustuose pažymėkite firminį pavadinimą ir įmonės pavadinimą bei adresą.
Tarpai tarp eilučių: single-spaced; naudojamas 12 dydžio Times New Roman šriftas; esant reikalui naudojmas kursyvas (italics), o ne pabraukimas (underlining) (išskyrus URL adresus); visos iliustracijos, paveikslai ir lentelės dedamos tekste atitinkamose vietose, o ne straipsnio pabaigoje. Tekstas atitinka stilistinius ir bibliografinius reikalavimus, išdėstytus LAG žurnalo reikalavimuose autoriams.
Padėkos
Spausdinamos padėkos tik asmenims ar organizacijoms, kurie tiesiogiai dalyvavo studijos vykdyme ar ją parėmė tiek intelektualiai, tiek materialiai.
Literatūra
Literatūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema ir vieningais reikalavimais biomedicinos žurnalų rankraščiams (JAMA 1997;277:927-34). Turėtų būti nurodoma ne daugiau 25 literatūros šaltinių, pageidautina paskutiniojo dešimtmečio. Jie turi būti sunumeruoti ir išvardinti ta tvarka, kaip cituojami straipsnyje. Tekste literatūros šaltinio numeris pateikiamas arabiškais skaičiais lenktiniuose skliaustuose. Nurodyti visus autorius, jei jų yra mažiau nei šeši. Kai autorių yra daugiau, išvardijami pirmieji šeši ir rašoma „ir kt.“, „et al.“ Sąrašas sudaromas pagal šį pavyzdį:
Straipsnis iš žurnalo
  • Ramsay JE, Simms RJ, Ferrell WR, Crawford L, Greer IA, Lumsden MA et al. Enhancement of endothelial functionby pregnancy: inadequate response in women with type 1 diabetes. Diabetes Care 2003;20:475-9.
Straipsnis iš konferencijų, kongresų, suvažiavimų medžiagos
  • Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
Straipsnis iš knygos
  • Haesslein H.C. Isoimmunisation. In: Niswander KR, editor. Manual of obstetrics. Boston: Little, Brown; 1987. p. 266-80.
Knyga
  • Evans AT, Niswander KR, editors. Manual of obstetrics. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.
Interneto adresų ir kitų elektroninių šaltinių įrašai
  • Health on the net foundation. Health on the net foundation code of conduct HO Ncode) for medical and health web sites. Available at: http://www.hon.ch/Conduct.html. Accessed June 30, 1998.
Išsamesnė informacija
  • Australian Government Publishing Service. Style manual for authors editors and printers. 5th ed. Canberra: Australian Government Publishing Service; 1994.
  • International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Med Educ 1999;33:66-78.
  • Iverson C, Flanagin A, Fontanarosa PB, Glass RM, Glitman P, Lantz JC, et al. American Medical Association manual of style: a guide for authors and editors. 9th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1998.
  • Li X, Crane N. Electronic styles: a handbook for citing electronic information. Medford, NJ: Information Today; 1996.
Iliustracijos
Iliustracijos turi būti pristatomos kaip originalūs darbai reprodukcijai ar juodai baltai fotografijai viename ar keliuose stulpeliuose. Kiekvienos fotografijos ar iliustracijos kitoje pusėje turi būti jos numeris (arabiškais skaitmenimis), autoriaus pavardė ir rodyklė, rodanti, kur yra viršus. Iliustracijų pavadinimai turi būti atspausdinti ant atskiro lapo. Visi skaitiniai ar raidiniai žymėjimai paveiksle turi būti aiškūs ir pakankamo dydžio (1,5–2 mm). Tekste paveikslai turi būti žymimi kaip „1 pav.“ ir t. t.
Lentelės
Kiekviena lentelė turi būti pavadinta, sunumeruota arabiškais skaitmenimis ir atspausdinta atskirame lape. Turėtų būti naudojami tik standartiniai, visiems suprantami sutrumpinimai. Lentelių medžiagą autoriai turi paruošti suprantamai. Tekste jos turi būti žymimos kaip „1 lentelė“ ir t. t.
Reikalavimai kai kurioms straipsnių rūšims

Moksliniai straipsniai turi būti paruošti laikantis mokslinio kalbos stiliaus reikalavimų, terminai rašomi lietuviškai, kai nėra atitikmens – lotyniškai. Už terminus atsako pats autorius. Rankraštyje neturi būti spausdinimo klaidų. Prie kiekvieno mokslinio straipsnio privalo būti pridėtos visų autorių nuotraukos ir aprašai. Ne daugiau 6 autorių ir 6000 žodžių. Santrauka standartinio formato nuo 50 iki 150 žodžių, pateikiami 3–5 reikšminiai žodžiai.

 

Mokslinio straipsnio ir profesinio tobulėjimo skyrių rankraščiuose negali būti  palikti jokie autorius identifikuojantys duomenys  . Titulinis lapas su autorių duomenimis (vardai, afiliacijos, kontaktai ir kt.) privalo būti įkeltas į teikiamą paraišką OJS sistemoje atskiru failu. Rankraščiai, kuriuose palikti bet kokie autorius identifikuojantys duomenys – laikomi automatiškai atmestinais.

  

Moksliniai ir profesinio tobulėjimo skyrių straipsniai yra recenzuojami specialistų, bendradarbiaujančių su žurnalu.

 

Klinikinių atvejų aprašymas arba trumpi klinikiniai ar fundamentinių mokslų pranešimai. Turi būti ne daugiau 5 autorių, neviršyti 800 žodžių, remtis ne daugiau kaip 3 literatūros šaltiniais. Santrauka turėtų būti standartinio formato, ne ilgesnė kaip 50 žodžių, su 3–5 reikšminiais žodžiais.

Klinikinių atvejų aprašymas arba trumpi klinikiniai ar fundamentinių mokslų pranešimai. Turi būti ne daugiau 5 autorių, neviršyti 800 žodžių, remtis ne daugiau kaip 3 literatūros šaltiniais. Santrauka turėtų būti standartinio formato, ne ilgesnė kaip 50 žodžių, su 3–5 reikšminiais žodžiais.  

Knygos
Informacija apie išleistas naujas knygas spausdinama atsiuntus originalų knygos egzempliorių, kuris negrąžinamas.
Recenzavimas

Mokslinių darbų ir profesinio tobulėjimo skyriuose visi atsiųsti rašto darbai yra recenzuojami srities profesionalų, todėl pagrindiniame rankraščio faile negali būti palikti jokie autorius identifikuojantys duomenys. Autoriai, siųsdami straipsnį prie nurodytos skilties privalo parašyti bent vieną srities profesionalą, pasiūlydami jį recenzentu. Žurnalas pasilieka teisę pasinaudoti rekomenduojamu arba paskirti kitą recenzentą.

Korektūros ir perspausdinimas
Spausdinimo korektūros leidėjo bus nusiųstos pagrindiniam autoriui. Autorius yra atsakingas už spausdinimo klaidų suradimą, teksto pakeitimus, papildymus. Korektūros turi būti grąžintos leidėjui per 48 valandas. Po šio paskutinio suderinimo straipsnis bus išspausdintas. Vėlesni papildymai nebepriimami.
Straipsnio įkelimas į OJS (open journal system)

Nuo 2021 metų straipsniai į žurnalą „Lietuvos akušerija ir ginekologija (ISSN: 1392-5091)“ priimami TIK per OJS: ejournals.vitaelitera.lt/index.php/LAG

1. Prisijunkite. Jei neturite paskyros, užsiregistruokite ir pateikite straipsnį publikavimui.

2. Prisijungus Jus perkels į OJS darbalaukį. Spauskite nauja paraiška.

3. Įkelkite straipsnio rankraštį ir visus reikiamus duomenis pagal paruoštus žingsnius:
    o Pradžia. (Pasirinkite straipsnio kalbą, skiltį, jei norite, pakomentuokite)
    o Straipsnio tekstas (įkelkite straipsnio .doc/.docx failą, atskirus lentelių ir grafikų failus)
    o Metaduomenys (įkelkite pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis, autorius, jų el. paštus, darbovietes lietuvių ir anglų            kalbomis (skiltyje institucija), santraukas lietuvių ir anglų kalbomis (jei straipsnis teikiamas į skiltis moksliniai straipsniai,      profesinis tobulėjimas, klinikinis atvejis), reikšminius žodžius lietuvių ir anglų kalbomis).
    o Patvirtinkite straipsnio pateikimą.

4. Atlikus šiuos žingsnius Jūsų straipsnis patiekiamas į žurnalą ir redakcija jau gali jį matyti. Prisijungę prie OJS sistemos galėsite matyti straipsnio progresą. Taip pat po redakcijos arba priėmus straipsnį publikavimui gausite pranešimą į el. paštą kuriuo registravotės.

5. Įkėlimas į OJS sistemą aktualus tuo, kad Jūsų straipsnis po žurnalo publikavimo turės savo atskirą internetinį puslapį ir DOI.

Kilus klausimams kreipkitės į LAG ţurnalo koordinatorę Brigitą Maţenytę el. paštu bmazenyte@gmail.com