Skip to content Skip to footer

Rekomendacijos pedagogams

„Žaismė ir atradimai“ 

„Žaismė ir atradimai“ rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Šis rinkinys padės tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones. Leidinių rinkinyje siūlomos inovatyvios idėjos vaikų veikloms, kuriose dalyvaudami jie turės galimybę įgyti gebėjimus, svarbius vaikams nuo gimimo iki šešerių metų, dėl kurių susitarta nacionaliniu lygmeniu, rengiant pasiekimų aprašą.

Tyrinėjimo, problemų sprendimo, kūrybingumo, mokėjimo mokytis, aplinkos pažinimo, skaičiavimo ir matavimo, sakytinės ir rašytinės kalbos, technologiniam ikimokyklinio amžiaus ugdymui, emocijų suvokimui ir raiškai bei kitiems gebėjimams plėtoti parengtos atskiros knygelės, kurios pritaikytos pagal amžiaus grupes.

Rinkiniuose daug dėmesio skiriama STEAM, informatinio mąstymo, darnios plėtros ir kitoms sritims ugdyti. Pateikiamos veiklos ir specialiai vaikams sukurtos ugdymo priemonės, padedančios sudėtingus mokslo atradimus padaryti prieinamus ir prasmingus vaikams. Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogui į ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį dialoginėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais.

„Patirčių erdvės“ 

„Patirčių erdvės“ – tai rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Rinkinyje rasite leidinius, kuriuose pateikiami praktiniai patarimai 5-6 metų vaikų ugdymui. Rinkiniuose pateikta metodika parengta taip, kad padėtų vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, ugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis mokykloje.

Leidiniuose siūlomi projektai padės pedagogams:

• suprasti ir išbandyti kitokią projektinę priešmokyklinio ugdymo praktiką;

• sustiprinti šiuolaikiškas nuostatas dėl aktyvaus vaiko dalyvavimo ugdymo(si) procese, labiau individualizuoto ugdymo tinkamo brandumo mokyklai supratimo, ugdymo konteksto pažinimo;

• organizuoti įtraukųjį, į vaikų įvairovę ir skirtingus ugdymosi projektus orientuotą ugdymą ir užtikrinti kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę ir gerovę;

• gerinti ugdymo praktikos kokybę, taikant inovacijas;

• kūrybiškai remtis pateiktais siūlymais (juos tęsti, plėtoti ir kt.).

Leidinių metodinis pagrindas – projektai. Šis metodas itin kontekstualus: jis susijęs su santykiais, susitarimais, vaikų veiklos prasmingumu, „ugdymu kiekvienam ir visiems“. Be to, į vaiką orientuota pedagogika skatina vaikų kūrybingumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, iniciatyvą ir turi ilgalaikį poveikį.

Projektinės priešmokyklinukų veiklos rinkinius sudaro du leidiniai: vienas, skirtas grupėje (50 projektų), kitas – lauke (50 projektų) atliekamoms priešmokyklinio ugdymo veikloms, ir priedai. Abiejuose leidiniuose visos kompetencijos atspindimos proporcingai ir siekiama sistemingai aprėpti daugumą Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje numatytų vaikų pasiekimų. Kiekvienas projektas atspindi kurią nors vieną kompetenciją, taip pat jos sąsajas su kitomis kompetencijomis.

Leidiniuose pateikti QR kodai, kuriuos nufotografavus, pateikiami įvairūs, su projektais susiję, vaizdo įrašai.

Abu rinkinius išleido Švietimo, mokslo ir sporto ministerija drauge su Nacionaline švietimo agentūra.

Palikite komentarą